Prawo cywilne

– Sporządzanie:
 • pism przedprocesowych w tym wezwań do zapłaty;
 • zawezwań do próby ugodowej;
 • pism procesowych w postępowaniu przed Sądem I i II instancji w tym w szczególności:
  • pism wszczynających postępowanie (pozwów, wniosków),
  • odpowiedzi na pozwy,
  • odpowiedzi na wnioski,
  • sprzeciwów od nakazów zapłaty,
  • zarzutów od nakazów zapłaty,
  • zażaleń,
  • apelacji,
  • skarg kasacyjnych od prawomocnych wyroków,
  • skarg o wznowienie postępowania,
  • skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  • skarg na orzeczenia referendarzy sądowych,
  • skarg na czynności komorników,
  • wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych,
  • wniosków o zabezpieczenie roszczeń;
 • opinii prawnych;
– Udział w mediacji i postępowaniu pojednawczym;
Reprezentowanie Klientów (powodów, pozwanych, wnioskodawców, uczestników) przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym;
– Reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym;
 • sporządzenie wniosków o wszczęcie egzekucji;
– Sporządzanie i weryfikacja umów:
 • sprzedaży
 • zamiany
 • dostawy
 • kontraktacji
 • o dzieło
 • o roboty budowlane
 • najmu
 • dzierżawy
 • leasingu
 • użyczenia
 • pożyczki
 • zlecenia
 • agencyjnych
 • komisu
 • przewozu
 • spedycji
 • przechowania
 • składu
 • spółki cywilnej
 • poręczenia
 • darowizny
Porady Prawne

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO:

 • o zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • dochodzenie zadośćuczynienia,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • skarga pauliańska,
 • roszczenia z tytułu immisji,
 • ustanowienie służebności,
 • zniesienie współwłasności,
 • stwierdzenie zasiedzenia,
 • ustanowienie zarządcy,
 • dochodzenie roszczeń windykacyjnych i negatoryjnych,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku,
 • dział spadku,
 • o ubezwłasnowolnienie