Prawo pracy

 • sporządzanie:
  • pism przedprocesowych – dla pracowników i pracodawców;
  • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu przed Sądem I i II instancji dla pracowników i pracodawców, w tym:
   • pozwów,
   • odpowiedzi na pozwy,
   • sprzeciwów od nakazów zapłaty,
   • zarzutów od nakazów zapłaty,
   • zażaleń,
   • apelacji,
   • skarg kasacyjnych;
 • reprezentowanie przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym;
 • weryfikacja i sporządzanie umów o pracę, umów i telepracę, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, umów o zakazie konkurencji
 • porady prawne;
 • opinie prawne;
SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY:
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • o zapłatę wynagrodzenia,
 • o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • mobbing,
 • rozwiązanie stosunku pracy,
 • roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy,
 • roszczenia z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone,
 • o zapłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • roszczenia z tytułu wypadków przy pracy,
 • świadectwa pracy.